ทฤษฎีความผูกพันพนักงาน (Employee Engagement)

ทฤษฎีความผูกพันพนักงาน ที่เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กรที่นิยมใช้เพื่อเข้าใจและสนับสนุนการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดทำแผนการทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการผูกพันและความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน มีตัวอย่างดังต่อไปนี้:

 

  1. 3 มิติของความผูกพันของพนักงาน (Three-Dimensional Model of Employee Engagement): โมเดลนี้แบ่งความผูกพันของพนักงานออกเป็นสามมิติหลัก ได้แก่ ความมุ่งมั่นในการทำงาน (ข้อจำกัด พัฒนาการทางอาชีพ และการเชื่อมั่นในองค์กร) ความมุ่งมั่นในผลการทำงาน (ความใส่ใจในงาน การร่วมมือ และการมีส่วนร่วม) และความประทับใจในองค์กร (ความสัมพันธ์ที่ดี ความสุขใจในการทำงาน และการได้รับการยอมรับ)

2.โมเดลของ Kahn: โมเดลนี้เน้นที่ประสบการณ์ทางอารมณ์ของพนักงานในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ความมุ่งมั่นในงาน (งาน) ความมุ่งมั่นในบทบาท (การสื่อสาร การมีส่วนร่วม) และความมุ่งมั่นในความรู้สึก (การได้รับการยอมรับ การพัฒนา)

3.โมเดลของ BlessingWhite: โมเดลนี้เน้นที่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน เช่น ความคาดหวังในบทบาท โอกาสในการพัฒนา และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา

4.โมเดล Gallup: โมเดลนี้มีการวัดความผูกพันของพนักงานผ่านทางการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ความเชื่อมั่นในการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา และความพร้อมในการตอบสนอง

5.โมเดล Aon Hewitt: โมเดลนี้เน้นที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน เช่น ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร ความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา และความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

โมเดลเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถทำความเข้าใจและจัดการกับความผูกพันของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงความเข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน องค์กรสามารถพัฒนาแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความผูกพันและความเข้าใจที่ถูกต้องในองค์กรของพวกเขา

ส่วน โมเดลที่ผมนิยมใช้ คือโมเดลที่ผมผสมผสานเอง โดยนำเอา 1.ประเด็นสำคัญหรือปัญหาขององค์กร 2.โมเดลในสากล และ 3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจ แล้วนำมาใช้ให้เหมาะในแต่ละองค์กร เหมือนกับ Chef Table ที่รังสรรค์อาหารที่เหมาะกับลูกค้ามาให้ทานในบรรยากาศที่เหมาะสม

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424