ทักษะการขายแบบนักขาย B2B B2B2C และ B2C

นักขาย B2B B2B2C และ B2C

รายละเอียด

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีกหลักสูตรเทคนิคการขาย จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขายได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่หรือซื้อซ้ำเพิ่มขึ้นด้วย

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการขายที่สามารถนำไปปรับใช้กับการขายได้หลายรูปแบบทั้งในแบบ B2B B2B2C B2C
  • แนวคิดและเทคนิคการขายแบบที่ปรึกษา การสร้างขั้นตอนแห่งความวางใจไปสู่การขายแบบประทับใจ
  • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและนำความสำเร็จสู่องค์กรในที่สุด
  • สามารถเข้าใจหลักการขายที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวนักขายในยุคนี้ผ่านการฝึกหลากหลายรูปแบบทั้งแบบ B2B B2B2C B2C
  • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนากรอบแนวคิดการขายไปสู่การขายแบบไม่ขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางขายต่างๆ ได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424