ประสบการณ์พนักงานคืออะไร (Employee Experience)

ความหมายของประสบการณ์พนักงานคือ ประสบการณ์ทั้งหมดที่พนักงานได้รับในระหว่างการทำงานในองค์กรหรือบริษัท เรียกว่าเป็นประสบการณ์ทั้งหมดเนื่องจากมันรวมถึงทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี ประสบการณ์พนักงานมีความหลากหลายและส่วนสำคัญที่สุดคือว่ามันสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมและประสบการณ์ทางอารมณ์ของพนักงานในการทำงาน

 

ประสบการณ์พนักงานสามารถมีลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น:

1.ประสบการณ์ที่ดี: ประสบการณ์ที่สร้างความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน เช่น การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา การมีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ การได้รับการยอมรับและการรางวัล การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้ผลงานที่ดี

2.ประสบการณ์ที่ไม่ดี: ประสบการณ์ที่สร้างความไม่พอใจหรือความไม่สุขในการทำงาน เช่น การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การได้รับความกดดันจากงานหรือผู้บังคับบัญชา การไม่ได้รับการรับรู้หรือการรางวัล และการมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา

 

3.ประสบการณ์ที่เรียนรู้: ประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เช่น การท้าทายตนเองในการทำงานที่ใหม่ การเผชิญกับความล้มเหลวและการหาทางแก้ไขปัญหา และการสร้างความสำเร็จจากประสบการณ์ที่ผิดพลาด

4.ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลง: ประสบการณ์ที่ทำให้พนักงานเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิด หรือพฤติกรรม เช่น การได้รับการเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง การตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานทีม หรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆ

 

ผมคิดว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับพนักงานมีความสำคัญสำหรับองค์กร เนื่องจากมันสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจ มีความสุข และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ประสบผลสำเร็จได้ในระยะยาว

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424