ประสบการณ์พนักงานคืออะไร และมีทฤษฎีประสบการณ์พนักงานเป็นอย่างไร (Employee Experience)

ประสบการณ์พนักงาน เป็นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการประสบการณ์ของพนักงานในองค์กร โดยการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่พนักงานได้รับในระหว่างการทำงาน โดยการสร้างประสบการณ์ที่ดีสามารถช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรได้ ตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาในองค์กร จนออกจากงานไป

 

ทฤษฎีที่ใช้สร้างประสบการณ์พนักงานนี้มีดังนี้ :

1.การมีส่วนร่วม (Involvement): ทฤษฎีประสบการณ์พนักงานเน้นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

2.การพัฒนาสมรรถนะ (Development of Competencies): องค์กรควรสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นและมีความมั่นใจในตนเอง

3.การรับรู้ความสำคัญ (Recognition of Importance): ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการรับรู้ความสำคัญและความรู้สึกว่าตนเองสำคัญต่อองค์กรมีผลต่อผลกระทบที่บวกต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

4.การได้รับการสนับสนุน (Support): องค์กรควรสนับสนุนพนักงานในด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสภาพความพร้อมที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน

5.ความยุติธรรม (Fairness): การที่พนักงานรู้สึกว่ามีความยุติธรรมในการจัดการและการตัดสินใจขององค์กร เช่น การจัดการความเสี่ยงและการแบ่งแยกรางวัลอย่างเป็นธรรม

6.ความพึงพอใจ (Satisfaction): องค์กรควรสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนความพึงพอใจของพนักงาน โดยให้เกิดความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

7.การรับรู้ประสบการณ์ (Experience Perception): การวัดและการรับรู้ประสบการณ์ของพนักงานในการทำงาน เช่น ความพึงพอใจในการทำงาน การได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหา

 

โดยผมขอแนะนำว่า การผสานระหว่างทฤษฎีประสบการณ์พนักงานและวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์พนักงาน สรรค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้ทฤษฎีประสบการณ์พนักงานช่วยให้องค์กรเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าการลองผิดลองถูก จากนั้นก็สามารถพัฒนากิจกรรมและนโยบายที่เหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับพนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผูกพันและความพึงพอใจที่สูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผลการดำเนินธุรกิจขององค์กรในระยะยาว

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424