ปัจจัยสำคัญของความผูกพันพนักงานประกอบด้วยอะไรบ้าง (Employee Engagement Dimensions)

1.ความมุ่งมั่น ความเชื่อมั่น: พนักงานที่ผูกพันมีความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งต่องานของตนเอง ซึ่งทำให้พวกเขามุ่งมั่นและมีความพร้อมต่อการทำงานของเขา

2.ความพึงพอใจในงาน: พนักงานที่ผูกพันรู้สึกพึงพอใจในงานของตนเอง เขาพบว่างานที่เขาทำมีความหมาย มีความท้าทาย และสอดคล้องกับทักษะและความสนใจของเขา

3.ความเชื่อมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร: พนักงานที่ผูกพันจะรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และผู้จัดการ รู้สึกได้รับการสนับสนุนและได้รับการยอมรับสำหรับผลงานของพวกเขา

4.อิสระในการปฏิบัติงานและการมอบอำนาจ: พนักงานที่ผูกพันมักจะได้รับอิสระและการมอบอำนาจในการปฏิบัติงาน เขาได้รับการไว้วางใจในการตัดสินใจ มีโอกาสสำหรับการเติบโตและพัฒนาอาชีพ และรู้สึกได้รับการคำนึงถึงสำหรับมุมมองและความคิดของเขา

5.การสื่อสารและข้อติดตามความคิดเห็น: การสื่อสารและช่องทางการติดตามความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความผูกพันของพนักงาน พนักงานที่ผูกพันได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ทราบความคาดหวังโดยชัดเจนและมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและความกังวลของพวกเขา

6.การยอมรับและรางวัล: การยอมรับและรางวัลพนักงานสำหรับความสำเร็จและการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นผ่านการชมเชยด้วยคำพูด โบนัส การเลื่อนตำแหน่ง หรือรูปแบบการยอมรับอื่น ๆ การรับรู้ความพยายามของพนักงานส่งผลให้สร้างความสุขใจและเสริมกระบวนการที่ดี

7.วัฒนธรรมขององค์กร: วัฒนธรรมองค์กรที่เชิงบวกซึ่งเน้นความสุขในการทำงาน ความสมดุลในชีวิตการทำงาน ความหลากหลาย การรวมกัน และความเป็นธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงาน

8.การพัฒนาและการเติบโต: องค์กรควรมีการวางแผนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถที่สูงขึ้น พร้อมกับการเห็นเส้นทางการเติบโตของเขา

9.สุขภาวะ: พนักงานมีสุขภาวะในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดี ในด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ และด้านสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่

โดยรวมแล้ว ผมเห็นว่าความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากพนักงานที่ผูกพันมักจะมุ่งมั่น มีผลิตภาพสูง และมีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร องค์กรควรลงทุนในกิจกรรมและกลยุทธ์เพื่อเสริมความผูกพันของพนักงาน เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้โอกาสในการเติบโตและพัฒนา และการรับรู้และรางวัลพนักงานสำหรับความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของพวกเขา ดังนั้นองค์กรควรมีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เปรียบเสมือนเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีของเรา เพื่อทราบว่าปัจจุบันเรามีค่าระดับต่างๆ ในแต่ละปัจจัยเป็นอย่างไรบ้าง และที่สำคัญกว่า ก็คือการนำไปปรับปรุงองค์กร โดยการนำผลที่ได้ ไปปรับปรุงองค์กร ในประเด็นต่างๆ ให้มีค่าที่ดีขึ้นในการสำรวจรอบต่อไป

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424