วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) คืออะไร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  หมายถึง รูปแบบและแนวคิดทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรหรือบริษัท ซึ่งสร้างขึ้นจากค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานและทำงานร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ

วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อทัศนคติ การกระทำ และความเชื่อของบุคลากรภายใน มันอาจแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติการทำงาน การสื่อสาร ความโปร่งใส การคุ้มครองของความเป็นส่วนตัว ความเชื่อในความยุติธรรม หรือแม้กระทั่งการมองเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลว

วัฒนธรรมองค์กรมักจะมีผลต่อสร้างเสริมการร่วมมือ ความผูกพันของพนักงาน การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และผลการทำงานทั้งหมดขององค์กร

 

จากประสบการณ์ผม ที่ทำงานที่ปรึกษาในด้านนี้ ขอสรุปเรื่องสำคัญคือ 1. วัฒนธรรมองค์กร สร้างได้ ออกแบบได้ เปลี่ยนได้ มิใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวตนองค์กรเพียงอย่างเดียว 2.วัฒนธรรมองค์กร สามารถทำให้เปลี่ยนได้ เพียง 6 เดือน ไม่ต้องรอไป 3 ปี 5 ปี มันไม่ทันต่อการแข่งขัน และ 3.ที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นกระบวนการ ดังนั้น เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมองค์กรที่ออกแบบ วางแผนไว้อย่างต่อเนื่อง เหมือนต้นไม้ ที่ค่อยๆ โตทีละวัน เราไม่เห็นว่ามันโต แต่พอเราทิ้งระยะไว้ 1 เดือน มาดู มันจะโตขึ้น วัฒนธรรมองค์กรจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ในทุกเดือน ๆ ได้อย่างแน่นอน หากเราสร้างกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสม

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424