หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคใหม่ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (The State of Art in Leadership)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • Supervisor / Team Leader
 • หัวหน้างาน

รายละเอียดหลักสูตร

         การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเริ่มต้นด้วยการ สร้างความผูกพันและความพึงพอใจในพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญและเข้าใจความสำคัญของบทบาทของพนักงานจะทำให้มีแรงจูงใจที่จะทำงานด้วยความกระตือรือร้นและอุทิศตนให้ทำงานในทางที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร รวมถึงการสร้างทีมงานที่มีความร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นภายในทีม โดยใช้รูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างทีมงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้มีการสื่อสารที่เปิดเผยและมีการให้กำลังใจแก่สมาชิกในทีม เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจหัวใจสำคัญของการเข้าใจความแตกต่างและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับทีมงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้จากการอบรมนำไปใช้อย่างเป็นระบบเพื่อบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสร้างการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไป

เนื้อหา

DAY 1

09:00 – 12:00 น. : Module 1 : การสร้างความปลอดภัยทางด้านจิตใจ (Psychological Safety)

 • หลักการให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Good Judgement)
 • Workshop : การสร้างความปลอดภัยทางด้านจิตใจ (Psychological Safety)
 • แนวคิดผู้นำที่เข้าใจความแตกต่างของ Gen
 • สไตล์ของคนแต่ละ Gen (Gen X, Gen Y, Gen alpha)
 • การบริหารความแตกต่างของลูกน้องและทีมงานในแต่ละ Generation
 • การมอบหมายงานเข้าใจความแตกต่างของลูกน้องในแต่ละ Genaration
 

13.00 – 16.00 น. : Module 2 : การสร้างจิตวิทยาเชิงบวกให้กับองค์กร

 • การสร้างอารมณ์และความคิดเชิงบวก (Positive emotion)
 • การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร (Engagement)
 • การสร้างการปฏิสัมพันธ์ในองค์กร (Relationship)
 • การชี้ให้เห็นถึงการทำงานอย่างมีความหมาย (Meaningful of work)
 • การสร้างเป้าหมายและความสำเร็จร่วมกันกับทีมงาน (Achievement)
 • Workshop : การสร้างจิตวิทยาเชิงบวกให้กับองค์กร

10:30 – 10:45 u. / 14:30 – 14:45 น. : Break

12:00 – 13:00 u. : Lunch

—————————-

DAY 2

09:00 – 12:00 น. :

Module 3 : การทักษะการเข้าใจผู้อื่น

 • การเข้าใจความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมเพื่อสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 • การเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน เพื่อการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 • Workshop : ทักษะในการเข้าใจตนเอง

Module 4 : Active Listening

 • เทคนิคการฟังที่ดี
 • การอ่านคู่สนทนา
 • เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listenning)
 • Workshop : การฟังอย่างตั้งใจ
13:00 – 16:00 น. :
วิทยากรรับเชิญ : อาจารย์องาม เหลี่ยมศิริวัฒนา
 • แชร์ประสบการณ์
 • Q & A

10:30 – 10:45 u. / 14:30 – 14:45 น.:Break

12:00 – 13:00 u. :Lunch

โปรโมชั่น

พิเศษ สำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

รายละเอียดอื่นๆ

**ราคานี้ยังไม่รวม Vat