หลักสูตร สร้างสุขภาวะให้พนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง - Wellbeing transformation

สร้างสุขภาวะให้พนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

Wellbeing transformation

รายละเอียด

           ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นแนวคิดที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และ อารมณ์ของพนักงานภายในสถานที่ทำงาน โครงการนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เน้นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ความพึงพอใจในงาน และวัฒนธรรมโดยรวมขององค์กร  เจาะลึกองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการริเริ่มด้านความเป็นอยู่ที่ดีที่มีประสิทธิผล 

           พร้อมด้วยกลยุทธ์ในการวัดความสำเร็จของโครงการริเริ่มด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างบทบาทสำคัญของผู้นำในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการ โดยให้เห็นภาพแบบองค์รวมขององค์ประกอบที่สำคัญและข้อควรพิจารณาในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานภายในสถานที่ทำงานร่วมสมัย

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.  การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ( Enhance employee engagement) เพื่อการส่งเสริมความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีสามารถเพิ่มความมุ่งมั่นของพนักงานในการทำงานและองค์กรได้ ซึ่งส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Improve organization performance) พนักงานที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิผลและมีส่วนร่วมเชิงบวกต่อความสำเร็จและประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

3.ลดความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงาน (Reduce Stress and burnout) การให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีสามารถช่วยลดความเครียดและภาวะหมดไฟในที่ทำงาน ส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพดีขึ้นและมีความอดทนต่อปัญหา โดยมีพลังอึด ฮึด สู้ (Resilience)

4.การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถไว้ (Attracting and retaining talent) องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมักจะดึงดูดผู้ที่มีความสามารถระดับสูงได้มากกว่า และสามารถรักษาพนักงานที่มีทักษะไว้ได้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรม

5.สร้างการรับรู้เพื่อเป็นองค์กรเชิงบวก (Positive employer brand) การมุ่งเน้นที่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีส่วนช่วยสร้างแบรนด์ในเชิงบวก ทำให้องค์กรดึงดูดพนักงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนลูกค้าและหุ้นส่วนมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424