หลักสูตร การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในองค์กร (The Psychology of Effective Communication)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรทุกระดับ

รายละเอียดหลักสูตร

    การสื่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนใกล้ชิด การสื่อสารในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมในโลกแห่งความเชื่อมโยงดิจิทัล

    การใช้ภาษาพูด การใช้ภาษาการสื่อความหมาย รวมถึง การใช้สื่อสารโดยใช้เทคนิคการเข้าถึงรูปแบบความคิดและพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล และในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกันในสังคมที่มีความหลากหลายและซับซ้อน

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • การเข้าใจตนเองและผู้อื่น : เสริมสร้างความเข้าใจกันและลดความขัดแย้งในการสื่อสาร

 • การสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : สามารถเรียนรู้วิธีการสร้างความเข้าใจและการฟังผู้อื่นอย่างเหมาะสม

 • การสร้างสรรค์และสื่อสารทางองค์กร : การเข้าใจจิตวิทยาการสื่อสารช่วยให้ผู้นำและพนักงานสามารถสร้างสรรค์และจัดการการสื่อสารภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

 • การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารในสังคม : การศึกษาจิตวิทยาการสื่อสารมีความสำคัญในการส่งเสริมทักษะ การสื่อสารที่มีคุณค่าในสังคม

เนื้อหา

09:00 – 10:30 น. 

 • ทัศนคติที่ดีในการสร้างจิตวิทยาในการสื่อสาร

 • การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

 • ทักษะจิตวิทยาการสื่อสาร

– ศิลปะการเข้าใจพฤติกรรมในการสื่อสาร

– รูปแบบจิตวิทยาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การฟังอย่างเข้าใจ (Empathic listening)

– เทคนิคการฟังเชิงรุก (Active listening)

– เทคนิคการฟังอย่างสะท้อนกลับ (Reflective listening)

 •  จิตวิทยาการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Emotional regulation and Emotional Intelligent)

– การเข้าใจอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมในการสื่อสาร

– การจัดการกับ Toxic people ในองค์กร

– การปรับ Mindset เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ในองค์กร

– แนวทางการนำจิตวิทยาการเข้าใจผู้อื่นนำไปปรับใช้

   **การตั้งเป้าหมายในการสื่อสาร

  **การจัดการกับอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมอย่างเหมาะสม

  **เครื่องมือในการจัดการตนเอง

10:45 – 12.00 u. 

 • การเข้าใจผู้อื่นด้วยการเข้าใจบุคลิกภาพและแนวทางการเข้าถึง

 • จิตวิทยาการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

– การเข้าใจประเภทของความขัดแย้งในองค์กร

– การสื่อสารอย่างสันติ

– การ Feedback

– ขั้นตอนการจัดการกับความขัดแย้ง

 • จิตวิทยาการแสดงความเห็นอย่างเหมาะสม (Assertiveness skill)

– ขั้นตอนการยืนหยัดในความคิดเห็น

– การแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

– รูปแบบการสื่อสารในสถานการณ์ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ

 • จิตวิทยาการต่อรอง (Negotiation skill)

– เทคนิคการ Rapport การสร้างความสัมพันธ์

– I Message

– การฟังอย่างไม่มีอคติ

– การตอบสนองการต่อรองในแต่ละรูปแบบ

 • การตัดสินใจ (Decision making)

– การหาสาเหตุของปัญหา

– รูปแบบการแก้ปัญหา

– เครื่องมือในการแก้ปัญหา

– การหาแนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

– การตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา (SMART Goal)

 

13.00 – 16.00  u. 

วิทยากรรับเชิญ : ผู้เชี่ยวชาญ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช
 • แชร์ประสบการณ์
 • Q & A

 

10:30 – 10:45 u. / 14.30 – 14.45 น. : Break

12.00 – 13:00 u. : Lunch

โปรโมชั่น

พิเศษ สำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

รายละเอียดอื่นๆ

**ราคานี้ยังไม่รวม Vat