หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ – Problem Solving & Decision Making

 Problem Solving & Decision Making

                      การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

รายละเอียด

       การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจให้เติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการทำให้องค์กรดีขึ้นกว่าจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันย่อมต้องเกิดช่องว่างให้พัฒนาและปรับปรุง ดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงมาควบคู่กับปัญหาที่มีความท้าทายและซับซ้อนให้องค์กรต้องบริหารจัดการรับมือและป้องกันตลอดเวลา ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่จึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความสามารถในการพัฒนาองค์กรได้อย่างดี                                                                                                  ในขณะที่องค์กรคือส่วนผสมของบุคคลในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน หากทุกคนมีทักษะที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้สามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาด้วยการตัดสินใจอย่างถูกต้องเป็นผลต่อความสำเร็จ เมื่อบุคคลประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทั้งส่วนบุคคลและในระดับองค์กรก็ย่อมทำให้องค์กรและบุคคลนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนได้                                                                                                                                                                              หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี่ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายในระดับบุคคลหรือระดับองค์กรได้อย่างดี

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทสำคัญของปัญหาในองค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจไปใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรสูงสุดได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424