หลักสูตร ทักษะการขายแบบนักขาย B2B B2B2C และ B2C

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารทีมขาย
 • พนักงานขาย

รายละเอียดหลักสูตร

       ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขาได้

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการขายที่สามารถนำไปปรับใช้กับการขายได้หลายรูป

 • แนวคิดและเทคนิคการขายแบบที่ปรึกษา การสร้างขั้นตอนแห่งความวางใจไปสู่การขายแบบประทับใจ

 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและนำความสำเร็จสู่องค์กรในที่สุด

 • สามารถเข้าใจหลักการขายที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวนักขายในยุคนี้ผ่านการฝึกหลากหลายรูปแบบ

 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนากรอบแนวคิดการขายไปสู่การขายแบบไม่ขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางขายต่าง ๆ ได้

   

เนื้อหา

DAY 1

09:00 – 10:30 น. : Module 1 : ขายแบบทรงพลัง (The Power of Selling)

 • หลักการขายในยุค Al เติบโต

 • มาทำความรู้จัก 4 มิติของการขายที่ทรงพลัง (การช่วยเหลือ, แก้ไขปัญหา, ความเข้าใจลูกค้า, ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ)

 • แนวคิดและความแตกต่างทางการขายระหว่าง B2B B2B2C B2C

 • Case Study การขายด้วยแนวคิดที่แตกต่างกัน

 • Workshop : การวิเคราะห์ลูกค้าด้วยการใช้ 4 มิติแห่งการขายที่ทรงพลัง

10:30 – 10:45 u. : Break

10:45 – 12.00 u. : Module 2 : Sale pipeline

 • การวิเคราะห์ลูกค้าสู่การผลักดันให้เกิดการขาย
 • หลักการมอบประสบการณ์ที่ดีในการขายเพื่อสร้างคุณค่า
 • Value Proposition การขายอย่างมีคุณค่า ขายได้แบบไม่บังคับ
 

12.00 – 13:00 u. : Lunch

13.00 – 14.30 u. : Module 3 : ที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ รู้ใจเหนือ AI

 • หลักการและแนวคิดอย่างที่ปรึกษาในการขาย
 • เทคนิคการฟังลูกค้า deep listening Skill สู่ Consultative Skill
 • หลักจิตวิทยาการแสดงออกในการซื้อขายของลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มการขาย B2B B2B2C B2C
 • Case Study deep listening Skill สู่ Consultative Skill
 • Workshop : Consultative ขายแบบรู้ใจ

14.30 – 14:45 u. : Break

14.45 – 16.00 u. : Module 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในการติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขายและสร้างโอกาสขายในอนาคต

 • เทคนิคการปิดการขาย กับลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มการขาย B2B B2B2C B2C
 • อุปสรรคของการขายที่ต่อยอดไม่ได้
 • ขั้นตอนการบริหารความสัมพันธ์ต่อยอดทางการขาย
 • เทคนิค 3 ข้อ สร้างโอกาสต่อยอดการขายในทุกช่องทาง
 • Q&A
 • สรุปการบรรยาย

โปรโมชั่น

พิเศษ สำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

รายละเอียดอื่นๆ

**ราคานี้ยังไม่รวม Vat