หลักสูตร แนวคิดการปรับมุมมอง เพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานและการตั้งเป้าหมายชีวิต (Mindfulness Mindset)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรทุกระดับ

รายละเอียดหลักสูตร

       การมองคนอื่นสำคัญไม่น้อยกว่าตนเอง เชื่อว่าเป้าหมายของคนอื่น ปัญหาของคนอื่นก็สำคัญเช่นกัน เราจะทำอย่างไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันด้วยแนวคิด การนำพาตัวเองและผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน จากการเปลี่ยนมุมมอง จากที่มองโลกผ่านเลนส์ของตัวเอง มาเป็นการมองผ่านเลนส์ใหม่ มองในมุมของคนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เราเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา เห็นเรื่องราวต่างไป แต่การเปลี่ยนเลนส์เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะทางความคิด ซึ่งจะนำมาสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันจะทำให้ตัวเราสามารถใช้ชีวิต การตั้งเป้าหมายและการทำงานได้อย่างเป็นสุข

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของ Mindfulness Mindset
 • สามารถนำแนวทางและ เครื่องมือในการพัฒนา Mindfulness Mindset ไปใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิต
 • สามารถประยุกต์ Mindfulness Mindset ไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในการทำงานและการใช้ชีวิต

เนื้อหา

09:00 – 10:30 น. : 

Module 1 : Mindfulness Mindset

 • ความหมายของ Inward and Mindfulness Mindset
 • ความสำคัญของ Mindfulness Mindset
 

 Module 2 : แนวทางในการสร้าง Mindfulness Mindset

 • การตั้งเป้าหมาย
 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (ทักษะพื้นฐาน)
 
10.45 – 12.00 น. :

Module 2 : : แนวทางในการสร้าง Mindfulness Mindset (ต่อ)

 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (ทักษะขั้นสูง

 Module 3 : การนำ Mindfulness Mindset ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 • การนำ Mindfulness Mindset ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

13.00 – 16.00 น. :

วิทยากรรับเชิญ : ผู้เชี่ยวชาญ 
 • แชร์ประสบการณ์
 • Q & A
 

10:30 – 10:45 u. / 14.30 – 14.45 น. : Break

12.00 – 13:00 u. : Lunch

โปรโมชั่น

พิเศษ สำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

รายละเอียดอื่นๆ

**ราคานี้ยังไม่รวม Vat