หลักสูตร 7 อุปนิสัยทางจิตวิทยา ปลุกศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณ – 7 Psychological Habits to Boost Leadership Potential

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรทุกระดับ

รายละเอียดหลักสูตร

ความสำคัญและการพัฒนาอุปนิสัยทางจิตวิทยา 7 ประการสู่ความเป็นผู้นำตนเอง

 • โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง VUCA world / ช่วงวัยและความต้องการในแต่ละช่วงวัย / ผลกระทบ / ความท้าทาย
 • ทักษะสำหรับผู้นำตนเองยุคใหม่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 • สร้างความไว้วางใจในองค์กร
 • สร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหา
 • สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

เนื้อหา

09:00 – 10:30 น.

Module 1 : อุปนิสัยที่ 1 ทางด้านการคาดหวัง

 • การตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal
 

Module 2 : อุปนิสัยที่ 2 การตั้งเป้าด้วยการนำตนเอง

 • การวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสียของตนเอง
 

Module 3 : อุปนิสัยที่ 3 การบริหารจัดการตัวเอง

 • ทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 

10.45 – 12.00 น.

Module 4 : อุปนิสัยที่ 4 และ 5 การเข้าใจซึ่งกันและกัน

 • เทคนิคการเข้าใจผู้อื่นและการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่น
 

Module 5 : อุปนิสัยที่ 6 การเสริมพลัง

 • การเข้าใจบุคลิกภาพเพื่อเสริมพลังในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
 

Module 6: อุปนิสัยที่ 7 การฝึกฝนตนเอง

 • การออกแบบแนวทางในการฝึกฝนตนเองพร้อมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 
13.00 – 16.00 น.
วิทยากรรับเชิญ : ผู้เชี่ยวชาญ ด้านจิตวิทยา
 • แชร์ประสบการณ์
 • Q & A
 

10:30 – 10:45 u. / 14.30 – 14.45 น. : Break

12.00 – 13:00 u. : Lunch

โปรโมชั่น

พิเศษ สำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

รายละเอียดอื่นๆ

**ราคานี้ยังไม่รวม Vat