หลักสูตร Wellbeing Transformation

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรทุกระดับ

รายละเอียดหลักสูตร

     ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของพนักงานภายในสถานที่ทำงาน โดยเน้นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

     โดยเน้นความสำคัญของการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพกาย ความสามารถในการฟื้นตัวของจิตใจ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและการพัฒนาอาชีพ และยังกล่าวถึงผลประโยชน์ในการประหยัดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับองค์กร

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น (Enhance employee engagement)
 • เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Improve organization performance)
 • ลดความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงาน (Reduce Stress and burnout)
 • การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถไว้ (Attracting and retaining talent)
 • สร้างการรับรู้เพื่อเป็นองค์กรเชิงบวก (Positive employer brand)

เนื้อหา

09:00 – 10:30 น. :

Module 1 : การสร้างสุขทางกายภาพ (Physical wellbeing)

 • แนวทางการดูแลสุขภาพกาย โภชนาการ การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

 • การดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการผิดปกติจากการทำงาน เช่น office syndrome

 • การยศาสตร์ (Ergonomics)

Module 2 : การสร้างเสริมสุขภาพจิตและจัดการกับอารมณ์ (Mental and emotional wellbeing)

 • การเข้าใจ อารณ์ ความคิด พฤติกรรม ของตนเอง

 • การจัดการ อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม

 • การจัดการกับความเครียดในการทำงาน

Module 3 : การสร้างสัมพันธ์ภาพในสังคม (Social wellbeing)

 • การเข้าใจผู้อื่น (Compassion)

 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Safety Communication)

 • การสร้างประสบการณ์และความผูกพันธ์ในการทำงาน (Employee engagement and experience)

 • การสร้างความปลอดภัยทางด้านจิตใจ (Psychological safety)

10:45 – 12.00 u. :

Module 4 : การสร้างความสมดุลในการทำงาน (Work-life balance)

 • การจัดการเวลา (Time management)

 • การจัดการตนเอง (Self-management)

 • การจัดการกับปัญหาในการทำงาน (Problem solving and decision making)

 • จิตวิทยาเชิงบวกในการสร้างจุดแข็งในการทำงาน (Strength based approach)

Module 5 : การมีส่วนร่วมกับสังคม (Community engagement)

 • การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน (Wellbeing society)

 • การสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน (Sense of ownership/belonging)

Module 6 : การสร้างสุขภาวะทางการเงิน (Financial wellbeing)

 • แนวทางการวางแผนและการดูแลสุขภาวะทางการเงิน

 

 13.00 – 16.00  u. : 

วิทยากรรับเชิญ : ผู้เชี่ยวชาญ เครือ โรงพยาบาลพญาไท

 • แชร์ประสบการณ์
 • Q & A

 

10:30 – 10:45 u. : Break

12.00 – 13:00 u. : Lunch

โปรโมชั่น

พิเศษ สำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

รายละเอียดอื่นๆ

**ราคานี้ยังไม่รวม Vat