หลักสูตร Wellbeing Transformation

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรทุกระดับ

รายละเอียดหลักสูตร

     ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของพนักงานภายในสถานที่ทำงาน โดยเน้นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

     โดยเน้นความสำคัญของการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพกาย ความสามารถในการฟื้นตัวของจิตใจ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและการพัฒนาอาชีพ และยังกล่าวถึงผลประโยชน์ในการประหยัดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับองค์กร

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น (Enhance employee engagement)
 • เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Improve organization performance)
 • ลดความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงาน (Reduce Stress and burnout)
 • การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถไว้ (Attracting and retaining talent)
 • สร้างการรับรู้เพื่อเป็นองค์กรเชิงบวก (Positive employer brand)

เนื้อหา

ช่วงเช้า ฟรี!!

09:00 – 12:00 น. : Open House Impression ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาไท 

 • กิจกรรม LGH กับบูธ โรงพยาบาลพญาไท (เล่นเกมถามตอบปัญหาสุขภาพ และทดสอบแรงบีบมือ) 
 • เล่นเกมส์ตอบคำถามบูธ Impression 

ช่วงบ่าย (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Public Training เท่านั้น)

12.00 – 13:00 u. : Lunch 

 13.00 – 15.00  u. : Public Training หลักสูตร “Wellbeing Transformation”

 • การสร้างสุขภาวะทางด้านร่างกาย (Physical Wellbeing)

 • การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการจัดการอารมณ์ (Mental and Emotional Wellbeing)

 • การสร้างความสัมพันธภาพในการทำงาน (Social Wellbeing)

 • การสร้างสมดุลในชีวิต (Work-life Balance)

 13.00 – 15.00  u. : ผู้เชี่ยวชาญเครือโรงพยาบาลพญาไท

 • แชร์ประสบการณ์โครงการ Wellbeing สำหรับพนักงานในองค์กร
 • Q&A

รายละเอียดอื่นๆ