เราจะรู้ได้อย่างไรว่า องค์กรสร้าง วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ได้สำเร็จไหม

การประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เพื่อวัดความสำเร็จของมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพราะวัฒนธรรมขององค์กรมักมีลักษณะที่ซับซ้อนและมีความหลากหลาย ดังนั้นการประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ควรมีขั้นตอนและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ นอกจากนี้การประเมิน Corporate Culture ก็ควรสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย

 

หากการประเมิน Corporate Culture สำเร็จหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ของการประเมิน ซึ่งรวมถึง:

1.การประเมินผลระดับความพึงพอใจของพนักงาน: หากผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมขององค์กรและรู้สึกว่าสนับสนุนในการทำงานอย่างเหมาะสม นั่นอาจถือว่าการประเมิน Corporate Culture เป็นสำเร็จ

2.การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพของวัฒนธรรมกับเป้าหมายหรือหลักสูตรในองค์กร: การเปรียบเทียบผลการประเมิน Corporate Culture กับเป้าหมายหรือหลักสูตรวัฒนธรรมที่องค์กรตั้งไว้ หากพบว่ามีการปรับปรุงที่จำเป็นตามผลการประเมิน และองค์กรมีการกระทำเพื่อปรับปรุงเช่นเดียวกัน อาจพิจารณาว่าการประเมิน Corporate Culture เป็นสำเร็จ

3.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมตามเวลา: การสำรวจว่ามีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมขององค์กรหลังจากการประเมิน Corporate Culture และมีความเข้าใจและการปรับปรุงตามผลการประเมินหรือไม่ อาจช่วยให้เข้าใจได้ว่าการประเมิน Corporate Culture ได้สำเร็จหรือไม่

4.การประเมินความเชื่อถือและความสัมพันธ์ในองค์กร: การสำรวจว่าพนักงานมีความเชื่อถือและความสัมพันธ์กับองค์กรอย่างไร อาจช่วยให้เข้าใจได้ว่า Corporate Culture ได้รับการสร้างสรรค์และการประเมินอย่างไรบ้าง

 

การประเมิน Corporate Culture เป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยวัดและเข้าใจว่าวัฒนธรรมขององค์กรสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรหรือไม่ การสำเร็จของการประเมิน Corporate Culture นั้นขึ้นอยู่กับการปรับปรุงและการดำเนินการต่อไปที่ต้องการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในอนาคต

บทความโดย ดร.พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

Chief Consulting Officer

The Impression Consultant Co., Ltd.

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424