หลักสูตร 7 อุปนิสัยทางจิตวิทยา ปลุกศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณ - 7 Psychological Habits to boost leadership potential.

7 อุปนิสัยทางจิตวิทยา
ปลุกศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณ
7 Psychological Habits to boost leadership potential.

รายละเอียด

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ในทุกมิติอย่างรุนแรง รวดเร็ว และเหนือการคาดการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และทุกปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ อย่างไม่เคยมีมาก่อน ในฐานะบุคลากรทุกระดับในองค์กร จำเป็นต้องเห็นถึงความสำคัญ และเร่งพัฒนาตนเอง โดยไม่ต้องมีใครกระตุ้น เพื่อความพร้อมทางด้านทัศนคติ มุมมองที่จะมุ่งเน้นโอกาสมากกว่าอุปสรรค เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือปรับตัว และนำไปสู่การนำตนเอง ตลอดจนเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนร่วมงาน และทีมงานการพัฒนาอุปนิสัยแห่งความมีประสิทธิผลสูง มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วย การเลือกความคิดในเชิงบวกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ และตอบสนอง โดยเลือกตัดสินใจ ลงมือแก้ไขปัญหาในส่วนที่ตนเองสามารถควบคุมได้ ด้วยการใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ความรู้สึกแบบใช้สัญชาติญาณอัตโนมัติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะส่วนบุคคล โดยเป็นต้นแบบ
ของการนำตนเอง เพื่อที่จะนำผู้อื่นสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรม ตระหนักถึงการเลือกและตัดสินใจอย่างมีสติในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการมีมุมมองทางบวก เอาชนะความคิดที่มาจากประสบการณ์เชิงลบในอดีต หรือตามสัญชาติญาณของมนุษย์ เพื่อที่จะทดลองออกจากเขตสบาย (Comfort Zone)และขยายพื้นที่ หรือขอบเขตที่ตนเองจะสามารถควบคุมได้มากขึ้น แทนการละทิ้งการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอันเนื่องมาจากความคิดที่ว่า ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้ต่อสถานการณ์นั้น 1 ได้ตลอดจนพัฒนาอุปนิสัยมองไกลไปยังเป้าหมาย ใส่ใจในเรื่องสำคัญ มุ่งชัยชนะร่วมกัน รับฟังอย่างเข้าใจ ให้คุณค่าต่อความหลากหลาย และการฟื้นฟูสมอง กาย ใจ เพื่อการดำเนินชีวิต และธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจความจำเป็นของความคิดเชิงบวก ความฉลาดทางอารมณ์และอุปนิสัยแห่งวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงาน แล่ะชีวิตส่วนตัว
  2. เข้าใจแนวทางการทำงาน ที่มุ่งเน้นการใช้ความพยายามและพลังของตนเอง เพื่อขยายขอบเขตสิ่งที่สามารถควบคุมได้ ไปสู่ผลลัพธ์ที่กำหนดตามเป้าหมาย
  3. นำตัวเอง ด้วยการเลือกความคิด การสื่อสารและพฤติกรรมอย่างมีสติ
  4. กำหนดแนวทางการพัฒนาและสร้างอุปนิสัยแห่งการนำตนเองการตัดสินใจ การจัดการพลังงานชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
  5. พัฒนารูปแบบการนำ ที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424