หลักสูตร Art of Communications and Customer Complaint Handling

Art of Communications and Customer Complaint Handling

รายละเอียด

     การให้บริการลูกค้าด้วยทัศนคติที่ดี จิตใจที่เอาใจใส่ต่อลูกค้าและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ที่ปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานขายและงานบริการลูกค้า” หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติของการทำงานบริการให้เข้าใจความหมายของคำว่า “ลูกค้า” ผู้อบรมจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ได้การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมี ประสิทธิภาพ การสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในงานบริการอย่างมืออาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการให้บริการที่ดีที่ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติไปใช้ในการทำงานขายและการบริการลูกค้าได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424