หลักสูตร การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม – Activity Based Costing

การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม
Activity Based Costing

รายละเอียด

     ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) เป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่การควบคุมต้นทุน ความเป็นเลิศของกิจการส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การใช้สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing : ABC) จึงได้ถูกนำมาปรับใช้กับระบบการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นระบบการใช้ทรัพยากรขององค์กรไปในกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะแบ่งการบริหารออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆโดยที่ต้นทุนกิจกรรมจะมีการปันส่วนเข้าสู่ Cost Object นั้น ๆ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนและเข้าใจความหมายหลักการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC)
  2. เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางในการคิดต้นทุนที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424