หลักสูตร สมรรถณะภาวะผู้นำยุคใหม่ Advanced Management Competency Program

Advanced Management
Competency Program
สมรรถณะภาวะผู้นำยุคใหม่

 

รายละเอียด

     Advanced Management Competency สมรถนะกาวะผู้นำยุคใหม่ เป็น Program ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำยุคใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเหนือชั้น ด้วยการพัฒนาทักษะและต่อยอดสมรรถนะผู้นำยุคใหม่ให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ และขั้นตอน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับการประเมินภาวะผู้นำของตนเองว่ามีกักษะด้านใดที่สามารถปรับปรุงได้แล้วยังจะได้รับรายงาน (Report) ผลการวิเคราะห์แบบรายบุคคล ฟรี!! อีกด้วย

Advanced Management Skills

ㆍ บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการกับ “การบริหารจัดการ”

ㆍManagerial Effective at Work กับการบริหารจัดการคน

ㆍเริ่มต้นด้วยเป้าหมาย

ㆍ คุณสมบัติของผู้บริหาร/ผู้จัดการชั้นเลิศกับการเป็น “ผู้นำที่มีประสิทธิผล”

ㆍDO and DON’T ของผู้บริหาร

ㆍฯลฯ

Employee engagement and sense of ownership

ㆍประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองจากการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

ㆍ ความรับผิดชอบ VS ความเป็นเจ้าของ

ㆍ แนวทางการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ (ระดับองค์กร)

ㆍ 6 ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของ

ㆍฯลฯ

OBJECTIVE KEY RESULTS OKRs การนำ 0KRs ไปใช้ฟื้นฟูธุรกิจในยุควิกฤติ

ㆍขั้นตอนการปรับปรุงแผน 0KR ในยุควิกฤติ

ㆍแนวทางการนำ 0KR ไปบริหารงานบุคคล

ㆍ สามารถกำหนดตัวชี้วัดแบบ 0KR ในการทำงานได้

 สามารถวางแผนการทำ 0KR ในองค์กรได้

 บริหารการทำงานแบบ 0KR และ KP! ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ

ㆍฯลฯ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424