หลักสูตร ADVANCED MANAGEMENT SKILLS

ADVANCED MANAGEMENT SKILLS

รายละเอียด

          ผู้นำ คือ บุคคลที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ในทุกกลุ่มคนจำเป็นต้องมีผู้นำในแต่ละระดับขั้นคุณลักษณะของผู้นำ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบให้ผู้นำในแต่ละระดับขั้น ได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการรวมทั้ง การนำงานวิจัยที่สำคัญในสากลมาประยุกต์กับเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้งานได้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการและคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
  2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติมุมมองของผู้นำที่สามารถประยุกต์กับการนำทีมงานได้
  3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424