หลักสูตร Basic of Accounting, Finance and Tax

Basic of Accounting, Finance and Tax

รายละเอียด

     ในการดำเนินธุรกิจนอกจากผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ในเรื่องกลยุทธ์การบริหารองค์กรอย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ไม่ว่าจะจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องคน แต่มีอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้บริหารควรจะมีการศึกษาคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบัญชีการเงิน การอ่านงบบัญชีได้ ใช้งบการเงินในการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ หรือแม้แต่เรื่องของภาษีอากร เพราะรายได้ไม่ได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการใช้เงินให้คุ้มค่า การเสียภาษีอย่างถูกหลัก หากไม่มีความรู้อาจจะหลุมพรางที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานได้ เช่น การใช้เงินลงทุนกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ โดยค่าปรับภาษีต่างๆ อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจ่าย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้มีการบริหารด้านการเงินว่ามีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร
  2. เพื่อให้ข้าเรียนรู้เข้าใจเรื่องบัญชี การเงิน ภาษี เบื้องต้น
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัด และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424