หลักสูตร เทคนิคการระดมความคิด – Brainstorming Technique

เทคนิคการระดมความคิด
Brainstorming Technique

รายละเอียด

          การทำงานล้วนมีการวางแผน การคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของคณะทำงาน ซึ่งเทคนิคให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น สามารถใช้เทคนิคที่นิยมที่สุดได้ก็คือเทคนิคการระดมความคิดด้วยการระดมความคิดจะช่วยทำให้สามารถได้รับฟังความคิดเห็นของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับเริ่มต้น จนถึง ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการไม่มีการดูถูกความคิดผู้อื่น ในหลักสูตร เทคนิคการระดมความคิดนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการ รวมถึงมีการทำ Workshop เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติใช้ได้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจถึงแนวคิดหลักการของการระดมความคิด เพื่อวางแผนและแก้ปัญหา
  2. สามารถนำประชุมและระดมความคิดในที่ประชุมได้
  3. มีความเชื่อมั่นในการนำประชุมเพื่อแก้ปัญหาวางแผนและใช้วิธีการระดมความคิดที่ถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424