เราจะรู้ได้อย่างไรว่า องค์กรสร้าง วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ได้สำเร็จไหม การประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เพื่อวัดความสำเร็จของมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพราะวัฒนธรรมขององค์กรมักมีลักษณะที่ซับซ้อนและมีความหลากหลาย ดังนั้นการประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ควรมีขั้นตอนและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ นอกจากนี้การประเมิน Corporate Culture ก็ควรสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย   หากการประเมิน Corporate Culture […]
การประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ทำอย่างไร การประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวัดและปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้: 1.กำหนดตัวชี้วัด (Defining Metrics): กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขององค์กร เช่น ระดับความพึงพอใจของพนักงาน เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ การกระทำที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร เป็นต้น 2.สำรวจ (Surveys): นำเสนอแบบสำรวจหรือแบบสอบถามให้กับพนักงานทั้งหมดหรือกลุ่มเล็กๆ เพื่อประเมินความเข้าใจและความรู้สึกของพนักงานต่อวัฒนธรรมและการดำเนินงานภายในองค์กร 3.สัมภาษณ์ […]
ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ตัวอย่างของขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ประกอบด้วย 1.การกำหนดค่านิยมและพฤติกรรมที่ต้องการ: องค์กรกำหนดค่านิยมและพฤติกรรมที่ต้องการให้กับพนักงาน ซึ่งอาจ包括ค่านิยมเชิงกลุ่ม เช่น ความรับผิดชอบ การร่วมมือ ความซื่อสัตย์ และพฤติกรรมเชิงบวกที่ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน เช่น การช่วยเหลือร่วมกัน การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 2.การสร้างพื้นที่สื่อสารเปิด: การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานทุกคนในองค์กร โดยการสร้างช่องทางสื่อสารที่เปิดเผยและเป็นกลาง เช่น […]
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) คืออะไร วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  หมายถึง รูปแบบและแนวคิดทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรหรือบริษัท ซึ่งสร้างขึ้นจากค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานและทำงานร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อทัศนคติ การกระทำ และความเชื่อของบุคลากรภายใน มันอาจแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติการทำงาน การสื่อสาร ความโปร่งใส การคุ้มครองของความเป็นส่วนตัว ความเชื่อในความยุติธรรม หรือแม้กระทั่งการมองเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลว วัฒนธรรมองค์กรมักจะมีผลต่อสร้างเสริมการร่วมมือ […]
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) การสร้างวัฒนธรรม (Corporate Culture) ในองค์กร เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและครบวงจร ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่สร้างเป็นระบบภายในองค์กร ดังนั้น ขั้นตอนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรรวมไปถึง: 1.การตั้งเป้าหมาย (Setting Goals): กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวัฒนธรรมที่ต้องการสร้างขึ้นในองค์กร ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจกันในทุกๆ ระดับ 2.การเลือกและสร้างความเชื่อและค่านิยม (Selecting and Building […]
การสร้าง Aon Hewitt Engagement Model การสร้าง Aon Hewitt Engagement Model ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญต่อไปนี้: 1.การศึกษาและการวิเคราะห์: ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 2.การสร้างโมเดล: ขึ้นโมเดลที่ใช้ในการวัดและวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงาน โดยการรวมปัจจัยที่สำคัญเช่น ความสามารถ โอกาส และแรงจูงใจ 3.การทดสอบและการปรับปรุง: ทำการทดสอบโมเดลด้วยการนำไปใช้กับกลุ่มของพนักงานจริง เพื่อปรับปรุงและปรับปรุงโมเดลให้เข้ากับสภาพการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร […]
ทฤษฎี Employee Engagement ของ Aon เป็นอย่างไรบ้าง Aon Hewitt เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้านบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเขาได้พัฒนาโมเดล Employee Engagement ที่เรียกว่า “Aon Hewitt Engagement Model” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดและจัดการความผูกพันของพนักงานในองค์กรต่าง ๆ   โมเดลนี้มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการคือ: […]
ตัวอย่างหัวข้อประเมิน ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee satisfaction) ตัวอย่างหัวข้อประเมิน Employee Satisfaction ที่สามารถนำมาใช้ได้: 1.ความพึงพอใจในการทำงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับงานที่ทำอย่างไร รวมถึงความสำเร็จและความรู้สึกในการทำงานของตนเอง 2.สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อม: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทั่วไป 3.ความรู้สึกต่อการเพิ่มความรู้และทักษะ: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ในองค์กร 4.การสนับสนุนจากผู้บริหารและการแนะนำ: การประเมินว่าพนักงานได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและการแนะนำในการทำงานหรือไม่ 5.ความรู้สึกต่อความยุติธรรมและความเท่าเทียม: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการจัดการในองค์กร […]
ตัวอย่างการประเมินประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience) การประเมินประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience)  ช่วยให้องค์กรเข้าใจและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานในที่ทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน 1.การบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จในงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนหรือไม่ และว่าพนักงานมีความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ 2ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์ทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร: การประเมินว่าพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารหรือไม่ และว่ามีการสนับสนุนและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 4.โอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้: การประเมินว่าพนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ตามความต้องการของตนหรือไม่ และว่ามีโครงสร้างการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์หรือไม่ 5.ความสุขและความเชื่อมั่นในการทำงาน: […]
ตัวอย่างหัวข้อประเมินความผูกพันพนักงาน (Employee engagement) การประเมิน Employee engagement เป็นการตรวจสอบระดับความมุ่งมั่นและความผูกพันของพนักงานในองค์กร ตัวอย่างหัวข้อประเมิน Employee engagement: 1.ความรู้สึกของพนักงานต่อบรรยากาศในที่ทำงาน: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับบรรยากาศในที่ทำงานหรือไม่ และว่าบรรยากาศนั้นส่งผลต่อการทำงานของพนักงานในที่สุดหรือไม่ 2.ระดับความสุขในการทำงานของพนักงาน: การประเมินว่าพนักงานมีระดับความสุขในการทำงานเป็นอย่างไร โดยการสำรวจความพึงพอใจต่องาน ความพึงพอใจต่อความชอบที่ทำ และความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน 3.ระดับความพึงพอใจในการรับรู้ของบริษัท: การประเมินว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการรับรู้ของบริษัท โดยการสำรวจว่าพนักงานมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร 4.ระดับความเชื่อมั่นในความเป็นองค์กร: การประเมินว่าพนักงานมีความเชื่อมั่นในความเป็นองค์กรหรือไม่ […]