หลักสูตร การโค้ชด้วยการเล่าเรื่อง – Coaching With Storytelling

Coaching With Storytelling
การโค้ชด้วยการเล่าเรื่อง

รายละเอียด

     ในยุคที่คนทำงานร่วมกัน ผสมผสานจากหลากหลายเจนเนอเรชั่นความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความคาดหวังของลูกค้าที่พิ่มขึ้นการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้นำด้วยการสื่อสาร แบบบอก ออกคำสั่ง ด้วยคำพูดกว้าง ๆและเป็นนามธรรม ไม่สามารถสร้างแรงขันดาลใจ หรือแม้แต่การจดจำไว้กับทีมงานได้ผู้นำจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทสำคัญในฐานะ “โค้ช” ในระดับต่าง ๆ เปลี่ยนการบอกออกคำสั่งให้ทำ เป็นการใช้เรื่องเล่า ที่ทรงพลังและมีอิทธิพลต่อความคิด อารมณ์ของผู้ฟังเพื่อกระตุ้นให้ทีมงานผู้ซึ่งเป็นเจ้าของงาน เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะค้นหา และพัฒนาแนวคิด วิธีการและลงมือตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้วยตนเอง

     หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนา “ทักษะการเล่าเรื่อง” ด้วยรูปแบบต่าง ๆที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และประสบการณ์เชื่อมโยงกับเรื่องที่จะเล่าตลอดจนการนำเรื่องเล่าจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นประยชน์ต่อบทบาทการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ นอกจากนั้นทักษะการเล่าเรื่องนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในมิติอื่น ๆ อีกด้วย เช่นการใช้การเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวจูงใจ ในการประชุม การมอบหมายงาน และการนำเสนอตลอดจนการขายแนวความคิด เพื่อให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกัน “

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. คิด เลือก สร้าง และเล่าเรื่องได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การโค้ช
  2. พัฒนาเครื่องมือ รูปแบบในการเล่าเรื่องที่เหมาะสมในการโค้ชแต่ละครั้ง
  3. เลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจต่อโค้ชชื่
  4. ประยุกต์ใช้ Sto rytelling ตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424