หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ – Collaboration and Team work

ทักษะการสื่อสารและการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
Collaboration and Team work

รายละเอียด

   หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานรวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด
  ดังนั้นหากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสําคัญที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงานรวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื้นฐานในการนําหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนําพาทีมงาน หรือนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นําได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนําทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตําแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424