การให้บริการที่ปรึกษาด้าน CRM แก่องค์กรรัฐวิสาหกิจ

Consulting: Customer Relationship Management : CRM

การให้บริการที่ปรึกษาด้าน CRM
แก่องค์กรรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียด

           ในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจจะมีการประเมินผลการดำเนินงานด้วยระบบ SE-AM (State Enterprise Assessment Model) ซึ่งในหมวดการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า (Stakeholder) and Customer Management : SCM) มีคะแนนรวมถึง 100 คะแนน ซึ่งองค์กรต้องมีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด การจำแนกลูกค้า การรับฟังลูกค้า การพัฒนาบริการ และอื่นๆซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมีกระบวนการกำหนด วางแผน จัดการ และติดตามผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ SE-AM และพัฒนาองค์กรให้เห็นผลได้ในคราวเดียวกัน

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ คือ

  1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ CRM
  2. แผนการพัฒนา CRM ขององค์กรที่สอดคล้องกับ SE-AM
    และการพัฒนาองค์กรด้าน CRMให้เกิดความยั่งยืน

รูปแบบการดำเนินงานของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะประชุมหารือ สัมภาษณ์ผู้บริหารและออกแบบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนการพัฒนา CRM ที่ผู้บริหารเห็นชอบ และช่วยนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ปรึกษา

3 – 6 เดือน

ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้คำปรึกษาแนะนำ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424