หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ KAIZEN – Continuous Improvement

Continuous Improvement
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเครื่องมือ KAIZEN

รายละเอียด

     การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ KAIZEN ( Continuous Improvement by KAIZEN ) เป็น เครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายใน

องค์กรได้ โดยการนำมาปรับ (Customize) ให้ข้ากับบริบท (Context) ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลระยะยาวต่อผลงาน และความพึงพอใจของลูกค้า องค์กร และสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริม Competency ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทำงาน
  2. เพื่อนำเครื่องมือการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องไปประยุกต์ใช้ในงานจริง
  3. เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424