หลักสูตร การสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อการประสานงาน – Coordination&Teamwork

Coordination&Teamwork
การสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อการประสานงาน

รายละเอียด

     ปัจจัยในการที่จะทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้นั้น มีส่วนประกอบหลายๆ เรื่องเป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จได้ เพราะถือเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่ จะทำให้งานสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรซึ่งในการทำงานหนึ่งๆ จะต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จมากกว่าหนึ่งคน

     ดังนั้น คนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นจะต้องเรียนรู้เรื่องของการสื่อสาร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพดังนั้นหลักสูตร “การสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นทีม” จึงเป็นหลักสูตรที่จะอธิบายถึงความหมายของจิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ รวมถึงพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ ความคาดหวังต่างๆ และวิธีการ กลยุทธ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทำงานอย่างราบรื่นให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานที่ดีและเป็น Teamwork
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับทราบแนวทางของการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในด้านการประสานงานที่ดีและยั่งยืน
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบเทคนิคและวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่จะประสานงานด้วย พร้อมให้เกิด Teamwork ในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424