หลักสูตร เทคนิคการจัดทําสื่อ นําเสนอด้วย Power Point อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการจัดทําสื่อ
นําเสนอด้วย Power Point อย่างมืออาชีพ

รายละเอียด

     ด้วยการสื่อสารและการนำเสนอถือเป็นสิ่งสำคัญในการเพี่มมูลค่าของงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม งานแถลงชี้แจง งานขาย งานบริการและอื่นๆ เพราะการสื่อสารด้วยเนื้อหาที่ดีเพียงอย่างเดียวอาจไม่สื่อความหมายแก่ผู้รับสารได้ ด้วยเหตุนี้ผู้นำเสนอจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบตกแต่งสื่อที่ใช้นำเสนอให้สวยงาม เหมาะสม มีคุณค่า เหมาะกับบุคลิก สไตล์ของงาน หลักสูตรเทคนิคการจัดทำสื่อนำเสนอด้วย Power Point อย่างมืออาชีพได้ออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญในการใช้งาน Power Point ได้รู้จักฟังก์ชั่นงานต่างๆ อันจะนำไปสู่เทคนิคการทำที่ดึงดูดและน่าสนใจได้เป็นอย่างดี

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อข้าใจหลักการและขั้นตอนที่สำคัญในการออกแบบสื่อ Power Point
  2. เพื่อให้มีความสามารถจัดทำไฟล์นำเสนอได้อย่างสวยงาม เหมาะสมและรวดเร็ว

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424