หลักสูตร พัฒนาทักษะ และความสามารถในการทำงาน – Up-Skills & Re-Skills

หลักสูตร พัฒนาทักษะ
และความสามารถในการทำงาน
Up-Skills & Re-Skills

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ของผู้บังคับบัญชา ที่จำเป็นต่อการบริหารงานยุคใหม่
  2. ให้ทราบถึง ความสำคัญ ของ Leadership Concep ที่ต้องรู้
  3. ให้เกิดการเรียนรู้ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร /ลูกค้า/ตนเอง ความแตกต่าง Fixed Mindset และ Growth Mindset
  4. ให้ทราบถึง 4 องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (4I’s)
  5. ให้ทราบถึงผู้นำทักษะหลัก 4 ประการจำเป็น (4 Core Leadership Skills)
  6. ให้ทราบความแตกต่างระหว่าง “Leader” กับ “Leadership”
  7. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจการทำงาน กับกลุ่ม ลูกน้อง
  8. (Diversity and Generational Differences in the Workplace) ในแต่ละ GEN (GEN -M /GEN-Y/GEN-X /Baby Boomer
  9. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะ (Interpersonal Skills)การเป็นผู้บังคับบัญชาโดยผ่านการทำ Workshop (4+4 Model) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าได้เข้าใจการบริหารเวลาอย่างง่าย Time Management
  10. ให้เกิดการสร้างทีมในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพMotivate Team (Team Work)

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424