หลักสูตร การสร้างความสุขในชีวิต กับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ 2 วัน – Aging Well

  การสร้างความสุขในชีวิต กับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ 2 วัน                            Aging Well

รายละเอียด

    ในปัจจุบัน ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ถ้าหากผู้สูงวัยไม่มีคุณภาพ เช่น มีปัญหาเรื่องการเงิน ความเป็นอยู่ สุขภาพ ก็ย่อมส่งผลถึงสังคมและประเทศนั้น ๆ ในทางตรงข้ามหากผู้สูงวัยในประเทศใด มีคุณภาพ มีการวางแผน มีการเตรียมความพร้อมก่อน ย่อมทำให้ประเทศนั้นมีคุณภาพไปด้วยเช่นกัน

    หลักสูตรนี้ได้มีการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ จากข้อมูลที่มีงานวิจัยรองรับของ Harvards study of Adult Development และ องค์ความรู้จาก World Health Organization (WHO) โดยนำมากลั่นกรองให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทย และประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านแนวคิด ความรู้ทักษะ และทัศนคติของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการ การสร้างความสุขในชีวิต ตั้งแต่ปัจจุบัน จนถึง ช่วงหลังเกษียณ
  2. เพื่อมีแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424