หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม – Creative Thinking & Innovation Development

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
    
Creative Thinking & Innovation Development

รายละเอียด

     ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรมในองค์กรได้ต่อไป เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่มีความสามารถในการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจใหม่ได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ให้ผู้เรียนตระหนักเห็นถึงความสำคัญและเกิดประกายอยากพัฒนาทักษะ Creative Thinking เพื่อนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการทำงาน
  2. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิธีคิดและทำงานอย่างเป็นระบบการพัฒนาทักษะคิดในเชิงสร้างสรรค์ให้สามารถนำ Creative Thinking Tools ไปเลือกปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424