หลักสูตร ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง – Customer Centric & Service Operation Standard

Customer Centric & Service Operation Standard
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

รายละเอียด

    เป็นการสร้างทัศนคติของการทำงานด้านบริการ ให้เข้าใจในความหมาย ของคำว่า “Customer” หรือ”ลูกค้า” ซึ่งองค์กรมีทั้งลูกค้าภายใน และ ลูกค้าภายนอก แต่การที่จะให้บริการลูกค้ากายนอกได้เป็นอย่างดีนั้นจิตสำนึกของการให้บริการด้วยใจต้องเริ่มมาจากการให้บริการลูกค้าภายในองค์กรก่อนแล้วส่งต่อไปถึงยังลูกค้าภายนอก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กรและมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการต่อลูกค้าภายนอกและภายใน

2. เพื่อข้าใจและมุ่งเนันถึงการส่งมอบงานโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424