หลักสูตร การสื่อสารและการให้บริการ – Customer Service Excellence

Customer Service Excellence
การสื่อสารและการให้บริการ

รายละเอียด

    การให้บริการลูกค้าด้วยทัศนคติที่ดีจิตใจที่เอาใจใส่ต่อลูกค้าและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ที่ปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานขายและงานบริการลูกค้า หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ และทักษะของการทำงานบริการให้เข้าใจความหมายของคำว่า “ลูกค้า” ผู้ได้อบรมจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้ารวมทั้งมีความรู้ความข้าใจถึงพื้นฐานการให้บริการที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ข้าอบรมสามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติไปใช้ในการทำงานขาย และการบริการลูกค้าได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424