หลักสูตร รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล สำหรับผู้บริหารองค์กร – Digital Disruption

Digital Disruption
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล สำหรับผู้บริหารองค์กร

รายละเอียด

      การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ทำให้ทุกภาคส่วนในธุรกิจการความแปรปรวน บางธุรกิจปรับตัวไม่ทันจะล้มหายตายจากไป การแข่งขันของทุกองค์กร ในทุกวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างสินค้าและบริการให้ดีมีคุณภาพเท่านั้น ยังจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร และบุคลากรเข้าสู่โลกดิจิทัลอีกด้วย เพราะลูกค้าทุกรายสามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้ทุกคน                    ความสำเร็จในการเข้าสู่การแข่งขันอย่างเต็มตัวในโลกดิจิทัล สามารถวัดได้จากการที่บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจ และใช้งานระบบดิจิทัลในการทำงานอีกทั้งยังมีแนวคิด
( Mindset ) ในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรเข้าสู่การแข่งขันด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งความสำเร็จที่กล่าวมานี้บุคคลที่มีความสำคัญที่สุด คือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ที่จำเป็นต้องเข้าใจ ยอมรับ และสามารถปรับตัวจากการทำงานในอดีตสู่โหมดดิจิทัลได้เพราะผู้บริหารเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง และเป็นตัวอย่างในการสร้างแนวคิดดิจิทัลนี้ สู่พนักงานทุกคนโดยรวม

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในสากล
  2. สามารถนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสากลมากำหนดเป็นกลยุทธ์ และโมเดลธุรกิจขององค์กรได้
  3. สามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้
  4. เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และพร้อมที่จะเป็น Change Leader ในองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424