หลักสูตร Effective Training Program

Effective Training Program

รายละเอียด

     Effective Training Program เป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้แบบใหม่ที่สามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงในปัจจุบันและนำมาซึ่งการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในคราวเดียวกัน เพื่อให้การเรียนรู้ในการฝึกอบรมของบุคลากรไม่ได้มีประสิทธิผลแค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้น
 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง และมีศักยภาพในการทำงาน เพื่อช่วยยกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและสามารถแข่งขันได้
 4. สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงานสำคัญอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้มีการทำงานอย่างสมบูรณ์และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งจะประกอบขั้นตอนการทำงาน ได้แก่

1. Requirement

รับฟังความต้องการและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร และการจัดอบรม พร้อมแนวทาง รายละเอียดการจัดอบรม (กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนวัน/สถานที่/รูปแบบ)

2. Survey 1 Day (Before Training)

ทำการสำรวจรูปแบบการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยสังเกต ทดลองใช้ การเป็นลูกค้า เพื่อทราบพื้นฐานและสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำเอาตัวอย่างสถานการณ์ไปออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาการฝึกอบรมต่อไปด้วย

3. Survey Competitor

ทำการสำรวจรูปแบบการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ของคู่แข่ง โดยสังเกต ทดลองใช้ การเป็นลูกค้า เพื่อทราบพื้นฐานและสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำเอาตัวอย่างสถานการณ์ไปออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาการฝึกอบรมต่อไปด้วย

4. Analyze

ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง เมื่อเป็นข้อมูลในการฝึกอบรมและนำให้ผู้บริหารใช้ในการพิจารณา ปรับกลยุทธ์และรูปแบบการปฏิบัติงานต่อไป

5. Training

การฝึกอบรมด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นพร้อมตัวอย่าง กรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำ และมีการทำ Workshop เพื่อนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

6. On-Site Coaching

เป็นการให้บริการโดยที่ปรึกษาทำการเข้าไปพื้นที่งานจริง และสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติหน้าที่โดยรวม หลังจากนั้นที่ปรึกษาจะทำการสอนงาน (Coaching)  แก่ผู้จัดการหรือหัวหน้างานในหน่วยงานนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้จัดการหรือหัวหน้างานนั้นมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) แก่ทีมงานของเขาเองได้ต่อไป

7. Survey & Report

ที่ปรึกษาทำการสำรวจรูปแบบการให้บริการหรือการปฏิบัติงานหลังจากอบรมแล้ว โดยการสังเกต ทดลองใช้ การเป็นลูกค้า เพื่อทราบพื้นฐานและสถานะหลังจากการอบรมเพื่อเป็นการติดตามผล และทราบถึงการพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม หลังจากนั้นที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานสรุปและนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์และต่อยอดของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สิ่งที่จะได้จากการฝึกอบรม

 1. วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่บรรยายด้วยประสบการณ์การทำงานจริงมากกว่า 10 ปี
 2. ผลจากการ Workshop สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้
 3. ผู้ช่วยวิทยากรที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ
 4. บริการพิเศษ เช่น
   4.1 ที่ชาร์ทแบตมือถือ เมื่อแบตฯ มือถือของท่านใกล้หมด สามารถนำมาชาร์ทได้ที่โต๊ะผู้ช่วยวิทยากร
   4.2 บริการผ้าพันคอหากอุณหภูมิในห้องมีอากาศเย็น ทางเรามีบริการให้ยืมผ้าพันคอคลายหนาว
   4.3 ของรางวัลพิเศษ แจกผู้เข้าอบรมที่ร่วมทำกิจกรรมกับเรา อาทิเช่น บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ฯลฯ
   4.4 เอกสารประกอบการอบรมที่ทาง IMPRESSION จัดทำเพื่อแจกให้แก่ผู้เข้าอบรม
   4.5 ลูกอม สร้างความเพลิดเพลินในการอบรมมากยิ่งขึ้น
   4.6 อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่ทางเราจะจัดเตรียมให้เป็นพิเศษสำหรับการทำกิจกรรม
 5. ทัศนคติของผู้เข้าอบรมที่เปลี่ยนแปลงไปและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาองค์กร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424