หลักสูตร ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย และการบริการลูกค้า

ภาษาอังกฤษสําหรับการขายและการบริการลูกค้า

รายละเอียด

     เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่สำคัญต่างๆ ในธุรกิจการบริการอย่างถูกต้อง ตามหลักปฏิบัติและถูกธรรมเนียมสากล ส่งเสริมให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การสร้างความประกับใจให้ลูกค้ในธุรกิจการบริการ

วัตถุประสงค์

ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และคำศัพท์เฉพาะทางที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการ ทำในธุรกิจนี้นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษ จึงทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจอย่างถูกหลัก และถูกธรรมเนียม อันจะนำไปสู่การทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้ทราบถึงธรรมเนียมปฏิบัติสากลต่าง ๆ ที่ควรทำและไม่ควร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424