หลักสูตร ความเป็นเจ้าของในองค์กร – Entreprenuership Mindset (Orgainzational Citizenship Behavior)

Entreprenuership Mindset (Orgainzational Citizenship Behavior) ความเป็นเจ้าของในองค์กร

รายละเอียด

       ยุคแห่ง Digital Disruption เป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานจะต้องเรียนรู้ และทำความข้าใจในแนวคิดของการดำเนินงานอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) โดยเฉพาะ Growth mindset รวมถึงทักษะที่ดีของผู้ประกอบการที่ควรมี (Entrepreneurial Skills’) ในบุคลากรทุกคน ซึ่งผสมผสานทั้งผู้ที่มีอายุงานภายในองค์กรอย่างยาวนาน รวมถึงผู้ที่เพิ่งมาร่วมงานกับองค์กร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม ทุกคนมีจุดร่วมเดียวกันในปัจจุบัน คือการทำความเข้าใจกับความคาดหวังขององค์กรในทิศทางใหม่ ที่จะช่วยให้องค์กรยั่งยืน และเป็นที่หล่อเลี้ยงพนักงานได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง
      การมีมุมมองทัศนคติที่ดี มีความรัก ภูมิใจในงานและองค์กร เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้กิดการทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ เมื่อผนวกกับการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการปฏิบัติงานโดยมีทัศนคติ และทักษะแบบผู้ประกอบการ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ที่จะสร้างความเข้มแข็งมั่นคงในวิชาชีพของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตาม เพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่อนุญาตให้คนทำงาน ทำในแบบลูกจ้างที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร เช่น การทำงานเพียงเทียบเท่า หรือน้อยกว่าผลตอบแทน หรือการจะทำงานโดยยึดผลตอบแทนเป็นหลัก มากกว่าการทุ่มเทสุดกำลังแบบเจ้าของกิจการซึ่งหลาย ๆ ครั้ง ผลตอบแทนจะมาภายหลังการลงทุนไประยะเวลาหนึ่ง
     ” หลักสูตรนี้จะช่วยให้ เจ้าหน้าที่ / พนักงาน สามารถประสบความสำเร็จ ในฐานะคนทำงานมืออาชีพไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงาน หรือองค์กรใดในอนาคต แต่จะยิ่งประสบความ
สำเร็จได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น เมื่อทำงานในองค์กร และสามารถสร้างความสำเร็จส่วนบุคคลไปพร้อม ๆ กับความสำเร็จขององค์กร ” 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สามารถอธิบาย และมีความเข้าใจในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร (organizational citizenship behavior) ที่นำไปสู่ความยั่งยืน
  2. เห็นความสำคัญ มุ่งมั่น ทุ่มเทสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในทุกวันของการทำงานและส่งมอบผลงานที่ดีเยี่ยม
  3. รู้วิธีการต่าง ๆ ในการสังเกต และบริหารพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้า หมดใจ ความเครียด และผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงต่าง ๆ
  4. รับรู้วิธีการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ที่ ส่งเสริมและรักษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424