หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวอย่างเหนือชั้น - Excellent Negotiation and Persuasion

การเจรจาต่อรอง
และโน้มน้าวอย่างเหนือชั้น
Excellent Negotiation and Persuasion

รายละเอียด

     การสื่อสารและการเจรจาคือ สิ่งสำคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งการสื่อสารและการเจรจาโน้มน้าวที่ดีจะสร้างโอกาสของความสำเร็จได้อย่างมากมายในการทำงาน ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ เพราะการสื่อสารและการเจรจาที่ถูกต้อง ถูกหลักการและถูกใจจะทำให้คู่สนทนาเกิดความเข้าใจในเหตุผล หลักการได้มากกว่าการสื่อสารปกตินั้นเอง เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาเพื่อการโน้มน้าวใจจึงเป็นเทคนิคสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแทบทุกองค์กร เพราะฉะนั้นองค์กรที่ประสบความสำเร็จจึงมักมีการสื่อสารภายในที่แข็งแกร่งและไม่มีผิดพลาดนั้นเอง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคนเพื่อให้เกิดการคล้อยตาม
  • ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
  • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจ
  • เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424