หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข – Happiness @ Workplace

Happiness @ Workplace

องค์กรแห่งความสุข

รายละเอียด

เป็นการสร้างทัศนคติในการทำงาน ให้ทุกคนในองค์กร มีความคิดเชิงบวก เข้าใจตนเองและผู้อื่นสานความสัมพันธ์ให้ พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ดึงศักยภาพในการทำงานออกมาใช้ อย่างต็มที่ ก่อให้เกิดทีมงานที่มีปะสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก
  • เพื่อปรับแนวคิด ที่มีต่อทั้งตนเองและผู้อื่น
  • เพื่อให้พนักงานมีความสุขร่วมกันในการทำงาน
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424