หลักสูตร องค์กรประสิทธิภาพสูง บริหารด้วย OKRs – High Performance Organization with OKRs & KPI

องค์กรประสิทธิภาพสูง บริหารด้วย OKRs
High Performance Organization with OKRs & KPI

รายละเอียด

           เป้าหมายขององค์กร คือ หัวใจสำคัญในการเริ่มต้นความสำเร็จของธุรกิจ และการสื่อสารเป้าหมาย ที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่ผู้ปฏิบัติที่ได้ผลลัพธ์ ในทิศทางที่องค์กรต้องการ OKRs (Objective and Key Results) คือ การกำหน เป้าหมายและผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการเพื่อให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนและโฟกัสในระยะเวลาข้างหน้าอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                           ปัจจุบันองค์กรอาจคุ้นเคยกับการใช้ KPI (Key Performance Indicator) เป็นดัชนีซี้วัดความสำเร็จขององค์กร แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของลูกค้าการตอบสนองในรูปแบบที่คุ้นเคยอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ OKRs เป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมในองค์กรสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อะไรคือความแตกต่างจากเดิมแล้วทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กันไปกับสิ่งที่องค์กรทำอยู่ใน                                                                                                                          หลักสูตร “OKRs & KPI” นี้ จะสร้างให้กิดความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของกิจการได้

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1.  เข้าใจแนวคิด วิธีการในการนำ OKRs มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์การ
  2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความเชื่อมโยงของเป้าหมายและตัวชี้วัดในกิจการได้
  3. สามารถนำหลักความรู้ของ OKRs ไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424