หลักสูตร How to Write a Business Email in English

How to Write a Business Email in English

รายละเอียด

1. ความแตกต่างของการเขียน Email โต้ตอบแบบเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการในภาษาอังกฤษ

2. โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆของ E-mail

3. ฝึกเขียน E-mail ในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ข้อควรปฏิบัติและมารยาทในการเขียน Email

5. เรียนรู้จากงานเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆพร้อมวิธีแก้ไข

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน Email อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถเรียบเรียง และเลือกใช้โครงสร้างประโยคตรงตามจุดประสงค์ของการเขียน Email
  3. เพื่อให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในการเขียนโต้ตอบ Business Email ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวันและดูเป็นมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424