หลักสูตร บทบาทหัวหน้างานเพื่อการบริหารคน – HR Skills for Line Managers

        HR Skills for Line Managers         บทบาทหัวหน้างานเพื่อการบริหารคน

รายละเอียด

         ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการชื่อดังระดับโลกได้กล่าวประโยคที่อยู่ในใจคนทำงานไว้ว่า “พนักงานเข้าทำงานเพราะองค์กร แต่จากไปเพราะหัวหน้า” (People join organization but leave their bosses) การสร้างความตระหนักถึงบทบาท และทักษะในการบริหารจัดการดูแลพนักงานในสังกัด ให้กับหัวหน้างาน ที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่สุด   จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังคำกล่าวที่ว่า “หัวหน้างานก็คือผู้จัดการฝ่ายบุคคลของพนักงาน” (Line Manager is a HR Manager)                                                      หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างาน มีความรู้ และทักษะในการดูแลลูกน้อง เพื่อสร้างการยอมรับนับถือ   อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันเพื่อรักษา และพัฒนาพนักงาน เพื่อให้การบริหารงานภายในบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากรในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระบุขอบเขตหน้าที่ และกำหนดแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานนำเทคนิคและเครื่องมือการบริหารบุคลากรไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการงานและ คนได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424