หลักสูตร 8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์ – Innovation & Creative Thinking

Innovation & Creative Thinking

     8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์                           

รายละเอียด

         การดํารงชีวิตอย่างมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อความสําเร็จในทุกๆ ด้านนี้จำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักคิดมุมมอง โดยมีแนวทางที่สําคัญ คือ การจดการความคิดห้เป็นระบบและมีหลักการคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นระบบความคิดที่มีขั้นตอน สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้การศึกษาผ่านกระบวนการฝึกฝน รวมทั้งอบรมผ่านกระบวนการฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ
สามารถทําให้มีหลักในการสร้างการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ทั้งสิ้น
หากวิถีชีวิตมุ่งมั่นเป้าหมาย ต้องการความสําเร็จ สิ่งที่มนษย์ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฝน คือ การฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสําเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้านการจดอบรมเรื่องการคิดอย่างสร้างสรรค์จะทําให้ท่านเข้าใจวิธีการคิดแนวการคิด ฉลาดคิดด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างมีจินตนาการ การสร้างความคิดแบบมีวิสัยทัศน์เพื่อความโดดเด่นในองค์กรต่อไป

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อจดประกายให้มีทักษะ Creative Thinking ให้สามารถนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการทํางาน
  2. เพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีคิดและทํางานอย่างเป็นระบบ การพัฒนาทักษะความคิดในเชิงสร้างสรรค์และนําไปสร้างนวัตกรรมได้
  3. เพื่อให้สามารถนํา Creative Thinking Tools ไปเลือกปรับใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424