หลักสูตร Interpersonal Skills Human Touch - ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

Interpersonal Skills Human Touch ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

รายละเอียด

    ทุกองค์กรต้องการ “คนเก่งและคนดี” เพืื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรในองค์กรคือพลังที่สำคัญ ทำอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างดี ลำพังความรู้ของพนักงาน สถิติบันทึกไว้ว่า มีความสำเร็จในการทำงาน 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ถ้าหากบุคลากรในองค์กรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีความแตกแยก ผลงานจะมีประสิทธิภาพถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ การใช้ทักษะสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมในการทำงานร่วมกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรมากขึ้นเป็นลำดับ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติ ความต่าง และความต้องการของมนุษย์
  2. เพื่อให้รู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญ และประโยชน์มนการมีสัมพันธภาพที่ดีจะมีผลต่อองค์กร
  3. เพื่อให้รู้จักประยุกต์แนวคิด หลักปฏิบัติ การฝึกทักษะที่จำเป็นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
  4. เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เกิดความรักใคร่ เชื่อถือ ไว้วางใจ
  5. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ – ผู้ตาม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424