หลักสูตร ทักษะภาวะผู้นำสมัยใหม่ในการ นำความสำเร็จสู่องค์กร - New age Leadership skills

New age Leadership skills
ทักษะภาวะผู้นำสมัยใหม่
ในการ นำความสำเร็จสู่องค์กร

รายละเอียด

     ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้กันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการเทคนิคการบริหารงานเพื่ อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทรา มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือความสำเร็จขององค์กรนั้นเอง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างผู้นำทางด้านหลักการบริหารงาน การเป็นผู้นำ การปกครอง และการบังคับบัญชา
  2. เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา มีทักษะความเป็นผู้นำ ที่มีพฤติกรรมอย่างมืออาชีพ
  4. ได้ทราบหลักการแนวทางการนำไปปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424