หลักสูตร สมรรถณะภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหาร – Leadership For Management Competency

Leadership For
Management Competency
สมรรถณะภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหาร

รายละเอียด

     Program Leadership for Management Competency สมรรถนะกาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร ที่จะช่วยให้คุณมีความพร้อม และทักษะในการบริหารงานในปัจจุบัน สมรรถนะภาวะผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารทุกคนต้องมี และต้องสามารถถ่ายทอดทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้เนื้องานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทีมงานได้เพิ่มพูนศักยภาพที่พร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์กร และรับมือต่อสภาวะทางการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

Advance Performance Coaching การโค้ชผลงานขั้นสูง

ㆍ เทคนิคที่สำคัญในการโค้ช

 ทักษะที่จำเป็นในการโค้ช

ㆍ ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน

ㆍ ความไว้วางใจในการทำงาน

ㆍฯลฯ

Super Smart Leader การพัฒนาภาวะผู้นำขั้นสูง

ㆍ ผู้นำที่ต้องสร้างผู้นำ

ㆍSuper Smart Leader กับการ “สร้าง Super Smart Team

ㆍ สื่อสารอย่างผู้นำ

 ทัศนคติคือคำตอบสุดท้าย

ㆍฯลฯ

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบ

ㆍกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)

ㆍ เครื่องมือในการระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)

ㆍ เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด

ㆍ การสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)

ㆍฯลฯ

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424