หลักสูตร สมรรถณะภาวะผู้นำ สำหรับผู้จัดการ/ หัวหน้างาน – Leadership For Manager / Supervisor Competency

Leadership For Manager
/ Supervisor Competency
สมรรถณะภาวะผู้นำ
สำหรับผู้จัดการ/ หัวหน้างาน

รายละเอียด

     ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขัน และขับเคลื่อนด้วยศักยภาพของผู้นำองค์กรที่เข้มข้น และเต็มไปด้วยทักษะการทำงานอย่างรอบด้าน “สมรรถนะ”ในด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโต และยกระดับผู้นำได้ มีศักยภาพอย่างเหนือชั้น Program Leadership for Manager / Supervisor Competency สมรรถนะการะผู้นำสำหรับผู้จัดการ / หัวหน้างาน จะพัฒนาท่านด้วย

Performance Coaching การโค้ชผลงาน

ㆍหลักการและแนวความคิดการโค้ชผลงาน

ㆍ บทบาทของโค้ชและข้อคิดของโค้ชมืออาชีพ

ㆍนำเอากระบวนการโค้ชไปใช้ในงานได้

ㆍ สามารถโค้ชผลงาน ภายใต้โมเดลสมรรถนะ

ㆍฯลฯ

Smart Leadership การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงาน ประสิทธิภาพสูง

ㆍโลก “เปลี่ยนแปลง” ผู้นำต้องทำอย่างไร? (Change Awareness for Leader)

ㆍเรียนรู้สไตล์การเป็นผู้นำ (Leadership Style)

ㆍ ความฉลาดทางการยึดหยุ่น = จำเป็น (Resilience Quotient is Needed)

ㆍ ผู้นำต้อง “มุ่งสู่วิสัยทัศน์”ด้วย “กลยุทธ์ที่เฉียบคม”(Visioning & Sharp Strategy)

ㆍฯลฯ

Presentation Techniques and Skills กรสร้างทักษะการนำเสนอ ผลงาน

 หลักการนำเสนอ
ㆍ การใช้ภาษาและน้ำเสียง

 การเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอ
ㆍ เทคนิคการตอบคำถาม

 การพัฒนาบุคลิกภาพ ㆍฯลฯ
 การปรากฏตัวหน้าเวทีและลงจากเวที

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424