หลักสูตร ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่าด้วยการคิดและทําแบบลีน – Lean thinking and Manufacturing

Lean thinking and Manufacturing

ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่า
ด้วยการคิดและทําแบบลีน

รายละเอียด

     การบริหารแบบลีน คือ การสร้างความมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการขององค์กรแต่ยังคงมีความสามารถในการตอบสนองคุณค่าที่เป็นความต้องการของลูกค้าได้ในระดับเป้าหมายสูงที่สุดขององค์กร การประยุกต์ใช้แนวคิดของลีนต้องเริ่มจากความเข้าใจในหลักการและเหตุผลสำคัญก่อน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนตั้งแต่แนวความคิดไปจนถึงการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของลีน
  2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้วยแนวคิดของลีนได้
  3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424