หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในโลกดิจิทัลสําหรับ ผู้บริหารองค์กร – Managing Digital Disruption

Managing Digital Disruption 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในโลกดิจิทัลสําหรับ ผู้บริหารองค์กร

รายละเอียด

       ในโลกดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนทุกคน รวมไปถึงองค์กรและผู้นำองค์กร โดยผู้นำองค์กรเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการนำพาองค์กรให้ สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลาย หรือบั่นทอนศักยภาพของธุรกิจได้ อีกทั้งผู้นำยังเป็นผู้ที่กำหนดทิศทาง เป้าหมาย ทางออก อันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จให้องค์กรมีศักยภาพในการแข็งขันได้                 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล สำหรับ ผู้บริหารองค์กร (Managing Digital Disruption) ได้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์ของวิทยากร ในการทำงานที่ปรึกษาแก่องค์กรชั้นนำมากกว่า 100 องค์กร อีกทั้งยังเป็นผู้ทำงานวิจัยระดับสากลในด้านนี้โดยตรง เพื่อให้หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานแนวคิดในการทำงาน การบริหารองค์กร และการนำพาองค์กรยกระดับเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่โลกยุคใหมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในสากล
  2. ได้สามารถนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสากลมากำหนด เป็นกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจขององค์กรได้
  3. สามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้
  4. เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และพร้อมที่จะเป็น Change Leader ในองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424